VISITOR CAR
  HOME PAGE | KADETT D 1979 |  KADETT D 1983 | KADETT D GTE 1984 | KADETT D TRAILER 1980 | KADETT D 400 | PHOTO PAGE | PHOTO PAGE OPEL KADETT D GTE | VISITOR CAR | MEETINGS  | SPECIAL OPEL KADETT D | HISTORY | OPEL SEWING MACHINE | LINKS - GUEST BOOK  Ben D.

Emiel de B.

Cottom, Clive S.
Floris de Bruin

Zlatko J.
Rene J.
Rudi ( Duty of Light )

C. Blanchard